Koronawirus a czesne za przedszkole

Renata Robaszewska        16 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Rodzice pytają, jak wpływa koronawirus na czesne za przedszkole. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w okresie od dnia 12 marca do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze całego kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli. Ograniczenie to polega na zawieszeniu prowadzenia przez te jednostki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Koronawirus a czesne za przedszkole niepubliczne

koronawirus czesne za przedszkoleZ powyższych przyczyn,  niepubliczne przedszkola i żłobki, czy kluby malucha co do zasady nie mogą świadczyć swoich usług. Wyjątkiem mogą być usługi w formie e-learningu. Tym samym niemożliwe jest wykonanie umów zawartych z rodzicami swoich podopiecznych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 495 § 1 i 2 k.c.), jeśli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu.
Natomiast, jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, to co do zasady, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego.

Odnosząc ten przepis na grunt omawianej sytuacji, przedszkola nie powinny pobierać opłat za czas, w którym nie świadczą usług. Jeśli takie opłaty zostały już pobrane, przedszkola są zobowiązane do ich zwrotu.

Rekomendacje UOKIK

Należy mieć jednak na uwadze, rekomendacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby epidemię koronawirusa potraktować jako nadzwyczajną zmianę stosunków i zastosować przewidzianą w kodeksie cywilnym, tzw. klauzulę rebus sic stantibus (art. 357(1) § 1 k.c.). Zgodnie z tą klauzulą, w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, sąd jest uprawniony orzekać o zmianie sposobu wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia lub nawet rozwiązaniu umowy. Nie wyklucza to jednak możliwości dokonania powyższych zmian w umowie bezpośrednio przez strony. I te ostatnie działania zaleca UOKiK. Niemniej wymagają one podjęcia rozmów i wypracowania przez strony nowych warunków współpracy, adekwatnych do aktualnej
sytuacji społecznej oraz gospodarczej.

Często jednak zdarza się, że strony nie są skłonne do zmiany zapisów umowy albo nie są w stanie osiągnąć porozumienia. Wówczas zasadne może być zastosowanie ww. regulacji dotyczących niemożliwości świadczeń wzajemnych. Wynika z niej odmowa uiszczenia opłat za czas, w którym przedszkole nie świadczy usług opiekuńczych i wychowawczych.

Rodzice w dużej części pracują zdalnie (Koronawirus, procedury pracy zdalnej ) lub pozostają za zasiłku opiekuńczym (Koronawirus a zasiłek opiekuńczy).

Rodzice powinni jednak pamiętać, że dla większości przedszkoli trwający dłużej przestój będzie oznaczał konieczność zwolnienia personelu. Niekiedy zamknięcie przedszkola. Jeśli żłobek, czy przedszkole nie przetrwa, po zakończeniu epidemii wasz przedszkolak może stracić miejsce zabawy i nauki. Jeśli zwolniona zostanie jego ulubiona ciocia, edukacja przedszkola może nie być taka jak dotychczas.

Zawieszenie spółki w KRS

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

W związku z naszymi poprzednimi wpisami Zawieszenie działalności gospodarczej pytacie nas o zawieszenie spółki w KRS. Dotyczy to zarówno wspólników spółki osobowej, jak i zarządu spółki kapitałowej.

Jak zawiesić działalność gospodarczą spółki zarejestrowanej w KRS?

Zawieszenie spółki w KRS zgłasza się do sądu rejestrowego. Na ten moment koronawirus nie spowodował zmian w tej procedurze. Przed złożeniem wniosku do KRS wspólnicy/zarząd podejmują uchwałę o zawieszeniu . Uchwała powinna określać początkową datę zawieszenia działalności.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały spółka powinna złożyć wniosek do KRS na formularzu KRS-Z62. Do wniosku należy dołączyć uchwałę o zawieszeniu działalności oraz oświadczenie spółki o niezatrudnianiu pracowników. Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Wniosek może być również złożony przez radcę prawnego lub adwokata. Musi on do niego dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Do Centralnego Rejestru Płatników Składek trafiać będą dopiero z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać zawieszenia do GUS, właściwego urzędu skarbowego czy ZUS.

Początkowa data zawieszenia działalności

Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku. Należy jednak podkreślić, że nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Jeżeli we wniosku wskażemy dzień wcześniejszy niż data złożenia wniosku to sąd rejestrowy dokonując wpisu o zawieszeniu działalności jako datę początkową zawieszenia wskaże datę późniejszą tj. datę złożenia wniosku.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Spółkę zarejestrowaną w KRS można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Wznowienie działalności gospodarczej przez spółkę zarejestrowaną w KRS

zawieszenie spółki w KRSWznowienie działalności spółki zarejestrowanej w KRS zgłasza się do sądu rejestrowego. Przed złożeniem wniosku do sądu konieczne jest podjęcie uchwały przez wspólników spółki osobowej lub przez zarząd spółki kapitałowej w tej sprawie. Uchwała powinna określać początkową datę wznowienia działalności.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały spółka powinna złożyć wniosek do KRS na formularzu KRS-Z62 dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć uchwałę o wznowieniu działalności. Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Wniosek może być również złożony przez radcę prawnego lub adwokata. Pełnomocnik musi dołączyć swoje pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Informacje o wznowieniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Do Centralnego Rejestru Płatników Składek trafiać będą dopiero z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać wznowienia działalności do GUS, właściwego urzędu skarbowego czy ZUS.

Należy pamiętać, że spółka zarejestrowana w KRS może zawiesić swoją działalność maksymalnie na okres 24 miesięcy. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona.

O zawieszeniu działalności mniejszych przedsiębiorców pisaliśmy we wpisach: Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz Zawieszenie spółki cywilnej.

Zawieszenie spółki cywilnej

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

Zerwane kontrakty, zamknięte nakazem władz firmy, to biznesowe pokłosie koronowirusa. Małe rodzinne firmy nie otrzymały do tej pory rządowego wsparcia, stąd jedynym rozwiązaniem wydaje się dla nich często zawieszenie spółki cywilnej. O procedurach zawieszenia pisaliśmy już we wpisach: Zawieszenie działalności gospodarczej oraz Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak zawiesić działalność gospodarczą wykonywaną w formie spółki cywilnej?

Skutecznego zawieszenia działalności spółki cywilnej należy dokonać w następujących krokach:

 1. W terminie 7 dni o początkowej daty zawieszenia – działalności przez spółkę cywilną należy to zgłosić do GUS na formularzach RG-OP i RG-SC.
 2. W terminie 7 dni od daty zawieszenia działalności przez spółkę cywilną należy to zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na formularzu NIP-2

Następnie należy dokonać zgłoszenia do CEIDG poprzez wypełnienie formularzy CEIDG-1 i załącznika CEIDG-SC.

Skuteczne zawieszenie spółki cywilnej jest możliwe tylko, jeżeli dokonają go wszyscy wspólnicy. Wobec czego zarówno zgłoszenie do GUS, jak i do właściwego urzędu skarbowego oraz do CEIDG powinni podpisać wszyscy wspólnicy.

Zgłoszeń można dokonać osobiście we odpowiednich urzędach. Jednakże wobec utrudnień w funkcjonowaniu urzędów wynikających z pandemii, a także aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa zasadne jest dokonywanie odpowiednich zgłoszeń listownie lub elektronicznie przez ePUAP. Wnioski są wolne od opłat.

zawieszenie spółki cywilnej Początkowa data zawieszenia działalności

Wspólnicy zgłaszają zawieszenia do CEIDG po zgłoszeniu w GUS i w właściwym urzędzie skarbowym. Następuje to po upływie początkowej daty zawieszenia działalności spółki cywilnej. We wniosku do CEIDG nie powinna być więc, jako data zawieszenia działalności wskazana data późniejsza od daty podpisania wniosku.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej  zarejestrowaną w CEIDG ma prawo do zawieszenie działalności bezterminowo. Należy podkreślić, że okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Można również we wniosku o zawieszenie działalności wskazać przewidywaną datę jej wznowienia. Wówczas automatycznie działalność zostanie wznowiona we wskazanym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Wznowienie działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej

Wznowienie działalności przez spółkę cywilną powinno być zgłoszone do GUS – na formularzu RG-OP. Zaś do właściwego urzędu skarbowego – na formularzu NIP-2.  Zgłoszenia te musisz złożyć w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności. Następnie zgłoszenia należy dokonać w CEIDG, chyba, że we wniosku o zawieszenie działalności wskazano już datę wznowienia działalności.

Również przy wznowieniu działalności należy pamiętać, że skuteczne wznowienie jest możliwe tylko jeżeli dokonają go wszyscy wspólnicy. Wobec wszyscy wspólnicy podpisują zgłoszenia do GUS, jak i do US oraz CEIDG.

Zgłoszeń można dokonać osobiście we odpowiednich urzędach. Jednakże wobec utrudnień w funkcjonowaniu urzędów wynikających z pandemii, a także aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa zasadne jest dokonanie odpowiednich zgłoszeń listownie lub elektronicznie przez ePUAP. Wniosek o wznowienie działalności przez spółkę cywilną nie podlega opłacie.

Zawieszenie spółek rejestrowych – osobowych i kapitałowych opisaliśmy we wpisie: Zawieszenie spółki w KRS .

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

Koronawirus to trudny czas dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Dla wielu przedsiębiorców jedyną alternatywą staje się zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Plusy i minusy zawieszenia działalności omówiliśmy we wpisie: Zawieszenie działalności gospodarczej.

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ją zawiesić poprzez złożenie wniosku do CEIDG na formularzu CEIDG-1. Wniosek w tym zakresie można złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy lub elektronicznie na stronie internetowej CEIDG z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek jest bezpłatny. Informacja o zawieszeniu zostanie z CEIDG przekazana do ZUS, KRUS, do właściwego urzędu skarbowego oraz do GUS.

Początkowa data zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczejZawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dzień, od którego jednoosobowa działalność gospodarcza jest zawieszona może pokrywać się z datą złożenia wniosku. Możesz go też być oznaczyć jako data wcześniejsza lub późniejsza niż data złożenia wniosku. Należy ocenić, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakie zostały już wykonane lub których wykonanie jest planowane.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG ma prawo do zawieszenie działalności bezterminowo. Należy podkreślić, że okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Można również we wniosku o zawieszenie działalności wskazać przewidywaną datę jej wznowienia. Wówczas, automatycznie działalność zostanie wznowiona we wskazanym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeżeli we wniosku o zawieszenie działalności nie wskazano daty jej wznowienia należy złożyć wniosek o wznowienie działalności na formularzu CEIDG-1 w odpowiednim Urzędzie Gminy lub elektronicznie na stronie internetowej CEIDG z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy pamiętać, że wniosku o wznowienie działalności nie można złożyć przed upływem 30 dni od dnia zawieszenia działalności. Również ten wniosek jest bezpłatny. Informacja o wznowieniu działalności zostanie z CEIDG przekazana do ZUS, KRUS, do właściwego Urzędu Skarbowego oraz do GUS.

Zawieszenie działalności omawialiśmy również we wpisach: Zawieszenie spółki cywilnej i Zawieszenie spółki w KRS.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

Przedsiębiorcy czekają na Tarcze antykryzysową. Jak wynika ze statystyk, wielu przedsiębiorco już zdecydowało się na zawieszenie działalności gospodarczej. Narastający strach  wywołany panującą pandemią koronowirusa stanowi poważnych hamulec dla biznesu. Niejednokrotnie prowadzi to do przestojów finansowych i braku środków na pokrycie podatków, czy składek na ubezpieczenia społeczne. Serwis money.pl podaje, że w ostatnim miesiącu stosowny wniosek o zawieszenie złożyło 11 tysięcy przedsiębiorców.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu, o ile nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, na zasadzie powołania, wyboru lub mianowania oraz na spółdzielczej umowie o pracę. Działalność możesz zawiesić, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u przedsiębiorcy udzielającego tego urlopu.

Ograniczenie to nie dotyczy osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy w oparciu o umowy cywilnoprawne jak umowa zlecenia i umowa o dzieło.

Więcej we wpisach: Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczejZawieszenie spółki cywilnej oraz Zawieszenie spółki w KRS.zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – co możesz, musisz, a czego Ci nie wolno

W okresie, w którym działalność gospodarcza jest zawieszona przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek ZUS. Nie odprowadza podatków dochodowych, w tym zaliczek, ryczałtów czy karty podatkowej. Ponadto w okresie zawieszenia działalności nie trzeba składać deklaracji ZUS czy VAT.

Przedsiębiorco, kiedy decydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej nie możesz:

 1. prowadzić działalności gospodarczej,
 2. osiągać bieżących przychodów.

Przedsiębiorco, kiedy decydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej możesz:

 1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 4. powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Przedsiębiorco, kiedy decydujesz się na zawieszenie biznesu, masz obowiązek:

 1. uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej działalności wykonywanej przed datą zawieszenia,
 2. wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa,
 3. uczestniczyć w kontrolach,
 4. składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 5. prowadzić księgowość,
 6. opłacać należności publiczno-prawne takie jak: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe.