Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania

Renata Robaszewska        27 marca 2020        Komentarze (0)

W związku z brakiem zleceń oraz zmniejszeniem dochodów w związku z kornoawirusem wiele firm myśli o wstrzymaniu pracy. Takie działanie to tzw. przestój. Krąży wiele mitów na temat oszczędności, jakie niesie za sobą to rozwiązanie.

Więcej na temat przestoju w naszym kolejnym wpisie.

Wynagrodzenie za przestój

Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy: Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wynagrodzenie za przestój nie należy się, jeśli został on zawiniony przez pracownika.

Co to jest wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania?

Wiele Waszych pytań dotyczy rozumienia pojęcia „wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania”. Na ten temat trwały spory w doktrynie i orzecznictwie. Warto jednak opierać się w tym zakresie na uchwale Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2007 r. (II PZP 4/07)  zgodnie z którą wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania to stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona przez strony w umowie o pracę. Powtórzono to w kolejnym wyroku Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2011 r. (II PK 3/11).

Jednym słowem wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania to tzw. „goła pensja”. Wypłata bez dodatków i premii.wynagrodzenie według osobistego zaszeregowania

Kiedy możliwa obniżka do 60% wynagrodzenia?

Pracodawcy pytają, czy w związku z przestojem mogą obniżyć wynagrodzenia do 60%. Odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo negatywna.  Jeśli w umowie o pracę wpisano miesięczne wynagrodzenie lub stawkę godzinową, należy je wypłacić.

Kiedy więc dochodzi do wypłaty wynagrodzenia liczonego jako 60% wynagrodzenia miesięcznego? A więc będzie to możliwe właściwie tylko wtedy, gdy wynagrodzenie ustalone jest jako prowizyjne lub akordowe.

Dokładnie taki wniosek wynika ze stanowiska PIP z dnia 12 marca 2020 r.

Zmniejszone koszty pracownicze

Pracodawcy pytają nas również o zasiłek opiekuńczy oraz urlopy bezpłatne. Dodatkowo wciąż czekamy na ostateczny kształt tarczy antykryzysowej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: