Potrącenie rowerzysty

Renata Robaszewska        23 lutego 2019        Komentarze (0)

Kilka dni temu w jednym z dzienników internetowych opublikowano ciekawy artykuł. Pod Oslo w sierpniowy wieczór 2016 r. polski kierowca potrącił pieszego, który szedł poboczem. Obrońcy Polaka oparli się w linii obrony o zjawisko Purkiniego, co przełożyło się na uniewinnienie kierowcy. Zgodnie z definicją w Wikipedii polega ono na zaburzeniu percepcji jasności barw przy słabym oświetleniu. Od razu zastanowiło mnie, czy w polskich warunkach jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty lub potrącenie.

Brak widoczności

Sprawcy wypadków samochodowy, z którymi rozmawiamy w Kancelarii często mówią, że nie widzieli nikogo na jezdni. Czasami faktycznie wynika to z nagłego wtargnięcia pieszego na jezdnię. Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię. lub Wtargnięcie na jezdnię. Czasami wynika to z niezachowania zasad bezpieczeństwa przez pieszych i rowerzystów. W szczególności za brak ich widoczności odpowiada brak oświetlenia  lub odblasków. Brak odblasków a przyczynienie. Czy nagłe oślepienie przez słońce, czy iluzja optyczna mogą stanowić podstawę uniknięcia odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty?

Oślepienie kierowcypotrącenie rowerzysty

Wspomniane na początku zjawisko Purkiniego powoduje, że w czasie zmierzchu ludzkie oko zaczyna tracić zdolność odróżniania barw. Nocą świat staje się czarno-biały. W pierwszej kolejność ludzkie oko traci zdolność odróżniania barwy czerwonej. Idąc tym tropem jeśli rowerzysta jedzie czerwonym rowerem i w czerwonym stroju, kierowca mógłby bronić się, że nie odpowiada za potrącenie rowerzysty.

Co ciekawe – norwescy sędziowie nie byli jednomyślni. Zawodowa część składu twierdziła, że kierowca musi zachować zasady bezpieczeństwa i brać pod uwagę również ryzyka zjawisk fizjologii widzenia.

Potrącenie rowerzysty zawinione przez kierowcę

Podobną sprawą zajmował się polski Sąd Najwyższy. Sędziowie z Izby Karnej pochylali się nad sprawą, której przedmiotem było potracenie rowerzysty. Sprawczyni usprawiedliwiała się oślepieniem jej przez słońce. W postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt III KK 502/17 SN uznał, że:

„oskarżona miała zatem pełne możliwości, aby uniknąć zderzenia z rowerzystami, co nie budzi żadnych, nawet cienia najmniejszych wątpliwości. Warunkiem było uważne obserwowanie przedpola jazdy i dostosowanie prędkości do panujących warunków, w szczególności oślepiającego słońca. W zaistniałej sytuacji drogowej gdyby nawet zjawisko olśniewania spowodowało nagłe oślepienie oskarżonej, jak to starał się forsować w apelacji skarżący obrońca – to i tak właściwa obserwacja drogi pozwoliłaby na wcześniejsze zauważenie rowerzysty, który przecież nie wtargnął raptownie na jezdnię, ale poruszał się po niej. Poza tym do wypadku drogowego nie doszło za wniesieniem i w chwilę po wyjeździe z lasu, jak to wskazywał w apelacji skarżący, bowiem ślady zobrazowane w dokumentacji fotograficznej oraz wygląd i ukształtowanie terenu, zdaniem Sądu Okręgowego, wyraźnie temu przeczą. Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi, wznoszącym się w okolicy zdarzenia, co wprost wynika z protokołu oględzin, materiału poglądowego oraz opinii biegłego”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie odszkodowania za potrącenie rowerzysty – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Odszkodowanie za śmierć rowerzysty

Renata Robaszewska        19 grudnia 2018        Komentarze (0)

W konfrontacji z samochodem szanse rowerzysty są niewielkie. Doświadczenie życiowe pokazuje, że bardzo nawet niewielka stłuczka, może mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia rowerzysty. Niestety wraz ze wzrostem ilości rowerów na polskich drogach, rośnie również ilość wypadków śmiertelnych, których ofiarami są rowerzyści. Rowerzyści giną zarówno na ulicach miast, jak i na drogach poza aglomeracjami. Bliscy ofiar wypadków rowerowych pytają nas, jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty należy się członkom rodziny?

Dla kogo odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W razie śmierci rowerzysty w wypadku samochodowym, jego bliskim należy się odszkodowanie za śmierć rowerzysty. Każdy bliski rowerzysty, którego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu ma prawo do takiego odszkodowania.

Najbliższy członek rodziny zmarłego rowerzysty może żądać odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Śmierć bliskiego wiąże się z żałobą i cierpieniem psychicznym. Ustawodawca dopuścił, więc przyznanie zadośćuczynienia za negatywne przeżycia.odszkodowanie śmierć rowerzysty

Za najbliższego członka rodziny uważa się co do zasady małżonka, rodziców i dzieci. O stopniu bliskości nie decyduje jednak bliskość pokrewieństwa, a raczej wieź emocjonalna z ofiarą  wypadku. Z tego punktu widzenia o odszkodowanie za śmierć rowerzysty mogą występować również partnerzy, konkubenci, dziadkowie, pasierbowie.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Więcej na temat odszkodowań dla bliskich ofiar wypadku znajdziesz tutaj: Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W czasie spotkań w naszej Kancelarii często pada pytanie o wysokość odszkodowania za śmierć rowerzysty w wypadku samochodowy. Kwoty są różne.

Należy pamiętać, że zasady na podstawie których przyznaje się odszkodowanie za śmierć rowerzysty nie dotyczą roszczeń wnoszonych przez poszkodowanego rowerzystę. Ofiara wypadku, która przeżyła samodzielnie występuje o odszkodowanie za wypadek na rowerze. (więcej na ten temat tu: Odszkodowanie za wypadek na rowerze oraz Potrącenie rowerzysty).

Należy również pamiętać, iż nie zawsze to kierowca odpowiada za wypadek z udziałem rowerzysty. Czasami do wypadku dochodzi z winy rowerzysty: Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę oraz Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Renata Robaszewska        28 listopada 2018        Komentarze (0)

W raporcie policyjnym za 2016 r. czytamy: „W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych,  w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. (…) W wyniku wypadków drogowych 3 026 osób poniosło śmierć„. Niespodziewana i tragiczna śmierć bliskiej osoby ma zazwyczaj ogromny wpływ na dotychczasowe życie całej rodziny. Kiedy trzeba się skupić na organizacji pogrzebu i poukładaniu na nowo życia, nie myśli się o formalnościach związanych z odszkodowaniem. Niemniej nie można abstrahować od tego, że takie środki mogą pomóc rodzinie w dostosowaniu się do nowych warunków. Pozwolą one zabezpieczyć bliskich. Dlatego warto rozważyć wystąpienie o odszkodowanie za śmierć w wypadku osoby najbliższej.

Osobom, których bliski zginął w wypadku samochodowym, należy się zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej oraz renta. Mają one prawo do żądania zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Co wchodzi w skład kosztów pogrzebu ofiary wypadku komunikacyjnego

Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku samochodowy

odszkodowanie za śmierć w wypadkuUstawodawca w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewidział, że najbliższym członkom rodziny zmarłego przyznaje się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest śmierć poszkodowanego spowodowana czynem niedozwolonym (wypadkiem samochodowym) oraz wynikająca stąd krzywda. Krzywda to ból i cierpienie odczuwane przez osoby najbliższe w wyniku poniesionej straty. Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Zgodnie z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego najbliższym członkom rodziny zmarłego należy się stosowne odszkodowanie. Uprawnione mogą żądać odpowiednich kwot odszkodowania w związku z znacznym pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. Celem odszkodowania za śmierć w wypadku przyznawanego na tej podstawie jest naprawienie szkód majątkowych, związanych z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny zmarłego. Patrz: wyrok SN z 4 września 1967 r., sygn. akt I PR 23/67. Chodzi o częściowe zrekompensowanie uszczerbku w postaci znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Patrz: wyrok SN z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt I CSK 702/09.

Renta

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. W tym przypadku zasadność przyznania tej renty musi wynikać z zasad współżycia społecznego.

Odszkodowanie dla spadkobierców

Co istotne bliscy osoby zmarłej w wypadku nie mogą żądać odszkodowania za uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia doznane przez ofiarę wypadku. W tym zakresie istnieje jeden wyjątek. Jeśli poszkodowany zmarł na skutek wypadku, lecz dopiero po pewnym czasie. Oczywiście, o ile sam zdążył przed śmiercią wnieść pozew.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć w wypadek osoby najbliższej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW

Renata Robaszewska        06 września 2018        Komentarze (0)

Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW było już tematem wpisu na blogu. Temat poruszam ponownie. Tym razem z Marcinem Czyżowskim na łamach Wyborczej: „Szkolne ubezpieczenie dziecka. Triki, kruczki i drobne druczki„.

Tu mój wpis na blogu w tej sprawie: Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW – tylko zachęta

Co roku rodzicom proponuje się przystępowanie do ubezpieczeń NNW. Składki są atrakcyjnie niskie, ale późniejsze odszkodowania też nie są wysokie. Wiele osób nie rozumie o co chodzi w tym ubezpieczeniu, co skutkuje rozczarowaniami przy wypłacie lub odmowie wypłaty.

nieobowiązkowe ubezpieczenie NNWCo do zasady zawarcie umowy następuje w ten sposób, że dyrektor szkoły zawiera ogólną umowę. Potem rodzice wybierają warianty ubezpieczenia i płaca składkę. Rodzice muszą pamiętać, że nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW jest ich wolnym wyborem. Zresztą od kilku lat informuje się rodziców, że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe. Przez wiele lat było tak, ze szkoły zachęcały a nawet wymuszały przystąpienie do ubezpieczenia, bo wiązało się to z konkretnymi korzyściami dla szkoły.

Kiedy rodzice mają problem

Ubezpieczenie wypłacane jest na podstawie taryf ubezpieczycieli – czyli każdy uszczerbek na zdrowiu jest związany z określonym procentem. Nie wchodzi tu w grę odszkodowanie za zniszczony sprzęt, ani za ból i cierpienie.

Ze spraw, które przewinęły się przez Kancelarię RPRP przypominam sobie:

  1. rodzice byli zdziwienie, że dziecko nie otrzymało odszkodowania za zniszczone w wypadku okulary – tymczasem NNW nie obejmuje szkód rzeczowych;
  2. rodzice byli przekonani, że NNW obejmuje wszystkie aktywności dziecka – okazało się, że nie dotyczy zajęć sportowych poza szkołą;
  3. rodzice był przekonani, że dziecko otrzyma refundację korepetycji (taka opcja była dostępna w ofercie) okazało się, że jest to opcja przysłania do domu korepetytora wybranego przez ubezpieczyciela;
  4. dziecko otrzymało odszkodowanie za rozbicie głowy w wysokości 1%. W tabeli odsetkowej za rozbitą głowę był 1% i 2% (w sytuacji, gdy ze zdarzeniem wiązał się ból). Ubezpieczycie uznał, że ból nie został udowodniony – (bo w sumie rozbita głowa i szycie itd. standardowo nie bolą ?;
  5. dziecko dostało odmowę wypłaty za zwichniętą kostkę – gdyż ubezpieczyciel nie uznał skutków tego wypadku za uszczerbek.

Jak funkcjonuje w praktyce nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW dla uczniów, zbadali urzędnicy Rzecznika Finansowego. Skutkiem ich prac był jest raport Rzecznika Finansowego na temat grzeszków ubezpieczycieli w zakresie NNW dla uczniów.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Renata Robaszewska        17 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Od kilku dni media rozpisują się na temat 300 pasażerów lecących z TUI na Dominikanę. Opóźniony lot TUI to temat wielu czołowych serwisów: POLSAT NEWS, TVN. Tematem przewodnim jest nie tylko trudna sytuacja pasażerów, ale i odszkodowanie za opóźniony lot.

Zasady regulujące m.in odszkodowanie za opóźniony lot wynikają z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Z jego tekstem możesz zapoznać się na stronie internetowej Urzędu lotnictwa Cywilnego – rozporządzenie (odszkodowanie za opóźniony lot).

Nie każde opóźnienie lotu będzie stanowiło dla pasażera postawę do wystąpienia  o odszkodowanie za opóźniony loty. O rekompensacie zadecyduje okres opóźnienia i jego przyczyna oraz długość zaplanowanej podróży.

Czas trwania opóźnienia lotu

Jeśli opóźnienie w wylocie trwało krócej niż 3 godziny, należy uznać tę sytuację za standard. Oczywiście dłuższe przebywanie na lotnisku nie jest komfortowe, ale ustawodawca unijny przyjmuje, że w taki zakresie stanowi ono jedynie pewną akceptowalną niedogodność.

Jeżeli odlot opóźni się o więcej niż 3 godziny pasażer może ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, które w zależności od długości planowanej trasy przelotu wyniesie:

  • 250 EUR w przypadku lotów o długości do 1.500 kilometrów;
  • 400 EUR w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i innych lotów o długości 1.500 – 3.500 kilometrów;
  • 600 EUR w przypadku lotów dłuższych niż wyżej wskazane.

Przyczyna opóźnionego lotu

Nie każda przyczyna opóźnienia daje prawo wystąpienia o odszkodowanie za opóźniony lot. Jeżeli opóźnienie nastąpiło bez winy linii lotniczych o odszkodowania może być trudno. Co ważne sądy europejskie stanęły po stronie pasażerów w przypadku, gdy opóźnienie lotu spowodowane jest strajkiem. TSUE wypowiedział się co do opóźnień u niemieckiego przewoźnika lotniczego TUIfly. Po ogłoszeniu przez spółkę planu restrukturyzacji wielu pracowników nagle zachorowało. Sąd uznał, że odmowa wypłaty odszkodowań za opóźnione i odwołane loty nie jest uzasadniona, gdy przewoźnik mógł się spodziewać negatywnej reakcji pracowników na swoje decyzje biznesowe.

Co jeśli nie odszkodowanie za opóźniony lotodszkodowanie za opóźniony lot

Jeśli opóźnienie trwa dłużej niż 5 godzin – podróżny ma prawo do zwrotu ceny biletu lotniczego.

Przewoźnik nie może pozostawić pasażerów samych sobie. Powinien zadbać o ich komfort i zapewnienie cywilizowanych warunków oczekiwania. Jeśli pasażerowie mieliby spędzić noc na lotniku, powinien on zagwarantować im hotel oraz transport na trasie do i z hotelu. W okresie wydłużonego oczekiwania pasażerowie powinni mieć dostęp do napojów i posiłków – jeżeli nie w formie bezpośredniej, to w formie bonów do zrealizowania w lotniskowych sklepach i restauracjach. wartość tych bonów powinna pokryć koszty.

Opóźnienie lotu za granicą

Jeśli problem z lotem zdarzył się na europejskim lotnisku, nie jesteś zobowiązany do szukania pomocy przed sądem zagranicznym. Z pomocą pasażerom ponownie przychodzi TSUE. Sąd wskazał, ze pasażer, który z powodu problemu z lotem spóźnili się na lot przesiadkowy, może wystąpić o odszkodowanie we własnym kraju. Tak więc, jeśli problemy spotkały Cię poza Polską, masz szansę do żądania rekompensaty przed polskim sądem. Stanowi to ewidentny ukłon w stronę konsumenta.

Jeśli interesuje Cię odszkodowanie od linii lotniczych za odwołany lub opóźniony lot – zapoznaj się z naszym wcześniejszym wpisem „Odszkodowanie za overbooking

Jeśli chcesz wystąpić o odszkodowanie za opóźniony lot – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.