Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Renata Robaszewska        28 listopada 2018        Komentarze (0)

W raporcie policyjnym za 2016 r. czytamy: „W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych,  w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. (…) W wyniku wypadków drogowych 3 026 osób poniosło śmierć„. Niespodziewana i tragiczna śmierć bliskiej osoby ma zazwyczaj ogromny wpływ na dotychczasowe życie całej rodziny. Kiedy trzeba się skupić na organizacji pogrzebu i poukładaniu na nowo życia, nie myśli się o formalnościach związanych z odszkodowaniem. Niemniej nie można abstrahować od tego, że takie środki mogą pomóc rodzinie w dostosowaniu się do nowych warunków. Pozwolą one zabezpieczyć bliskich. Dlatego warto rozważyć wystąpienie o odszkodowanie za śmierć w wypadku osoby najbliższej.

Osobom, których bliski zginął w wypadku samochodowym, należy się zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej oraz renta. Mają one prawo do żądania zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Co wchodzi w skład kosztów pogrzebu ofiary wypadku komunikacyjnego

Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku samochodowy

odszkodowanie za śmierć w wypadkuUstawodawca w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewidział, że najbliższym członkom rodziny zmarłego przyznaje się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest śmierć poszkodowanego spowodowana czynem niedozwolonym (wypadkiem samochodowym) oraz wynikająca stąd krzywda. Krzywda to ból i cierpienie odczuwane przez osoby najbliższe w wyniku poniesionej straty. Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Zgodnie z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego najbliższym członkom rodziny zmarłego należy się stosowne odszkodowanie. Uprawnione mogą żądać odpowiednich kwot odszkodowania w związku z znacznym pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. Celem odszkodowania za śmierć w wypadku przyznawanego na tej podstawie jest naprawienie szkód majątkowych, związanych z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny zmarłego. Patrz: wyrok SN z 4 września 1967 r., sygn. akt I PR 23/67. Chodzi o częściowe zrekompensowanie uszczerbku w postaci znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Patrz: wyrok SN z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt I CSK 702/09.

Renta

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. W tym przypadku zasadność przyznania tej renty musi wynikać z zasad współżycia społecznego.

Odszkodowanie dla spadkobierców

Co istotne bliscy osoby zmarłej w wypadku nie mogą żądać odszkodowania za uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia doznane przez ofiarę wypadku. W tym zakresie istnieje jeden wyjątek. Jeśli poszkodowany zmarł na skutek wypadku, lecz dopiero po pewnym czasie. Oczywiście, o ile sam zdążył przed śmiercią wnieść pozew.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć w wypadek osoby najbliższej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: