Koronawirus a czesne za przedszkole

Renata Robaszewska        16 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Rodzice pytają, jak wpływa koronawirus na czesne za przedszkole. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w okresie od dnia 12 marca do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze całego kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli. Ograniczenie to polega na zawieszeniu prowadzenia przez te jednostki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Koronawirus a czesne za przedszkole niepubliczne

koronawirus czesne za przedszkoleZ powyższych przyczyn,  niepubliczne przedszkola i żłobki, czy kluby malucha co do zasady nie mogą świadczyć swoich usług. Wyjątkiem mogą być usługi w formie e-learningu. Tym samym niemożliwe jest wykonanie umów zawartych z rodzicami swoich podopiecznych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 495 § 1 i 2 k.c.), jeśli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu.
Natomiast, jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, to co do zasady, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego.

Odnosząc ten przepis na grunt omawianej sytuacji, przedszkola nie powinny pobierać opłat za czas, w którym nie świadczą usług. Jeśli takie opłaty zostały już pobrane, przedszkola są zobowiązane do ich zwrotu.

Rekomendacje UOKIK

Należy mieć jednak na uwadze, rekomendacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby epidemię koronawirusa potraktować jako nadzwyczajną zmianę stosunków i zastosować przewidzianą w kodeksie cywilnym, tzw. klauzulę rebus sic stantibus (art. 357(1) § 1 k.c.). Zgodnie z tą klauzulą, w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, sąd jest uprawniony orzekać o zmianie sposobu wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia lub nawet rozwiązaniu umowy. Nie wyklucza to jednak możliwości dokonania powyższych zmian w umowie bezpośrednio przez strony. I te ostatnie działania zaleca UOKiK. Niemniej wymagają one podjęcia rozmów i wypracowania przez strony nowych warunków współpracy, adekwatnych do aktualnej
sytuacji społecznej oraz gospodarczej.

Często jednak zdarza się, że strony nie są skłonne do zmiany zapisów umowy albo nie są w stanie osiągnąć porozumienia. Wówczas zasadne może być zastosowanie ww. regulacji dotyczących niemożliwości świadczeń wzajemnych. Wynika z niej odmowa uiszczenia opłat za czas, w którym przedszkole nie świadczy usług opiekuńczych i wychowawczych.

Rodzice w dużej części pracują zdalnie (Koronawirus, procedury pracy zdalnej ) lub pozostają za zasiłku opiekuńczym (Koronawirus a zasiłek opiekuńczy).

Rodzice powinni jednak pamiętać, że dla większości przedszkoli trwający dłużej przestój będzie oznaczał konieczność zwolnienia personelu. Niekiedy zamknięcie przedszkola. Jeśli żłobek, czy przedszkole nie przetrwa, po zakończeniu epidemii wasz przedszkolak może stracić miejsce zabawy i nauki. Jeśli zwolniona zostanie jego ulubiona ciocia, edukacja przedszkola może nie być taka jak dotychczas.

Poprzedni wpis: