Odszkodowanie za śmierć rowerzysty

Renata Robaszewska        19 grudnia 2018        Komentarze (0)

W konfrontacji z samochodem szanse rowerzysty są niewielkie. Doświadczenie życiowe pokazuje, że bardzo nawet niewielka stłuczka, może mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia rowerzysty. Niestety wraz ze wzrostem ilości rowerów na polskich drogach, rośnie również ilość wypadków śmiertelnych, których ofiarami są rowerzyści. Rowerzyści giną zarówno na ulicach miast, jak i na drogach poza aglomeracjami. Bliscy ofiar wypadków rowerowych pytają nas, jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty należy się członkom rodziny?

Dla kogo odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W razie śmierci rowerzysty w wypadku samochodowym, jego bliskim należy się odszkodowanie za śmierć rowerzysty. Każdy bliski rowerzysty, którego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu ma prawo do takiego odszkodowania.

Najbliższy członek rodziny zmarłego rowerzysty może żądać odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Śmierć bliskiego wiąże się z żałobą i cierpieniem psychicznym. Ustawodawca dopuścił, więc przyznanie zadośćuczynienia za negatywne przeżycia.odszkodowanie śmierć rowerzysty

Za najbliższego członka rodziny uważa się co do zasady małżonka, rodziców i dzieci. O stopniu bliskości nie decyduje jednak bliskość pokrewieństwa, a raczej wieź emocjonalna z ofiarą  wypadku. Z tego punktu widzenia o odszkodowanie za śmierć rowerzysty mogą występować również partnerzy, konkubenci, dziadkowie, pasierbowie.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Więcej na temat odszkodowań dla bliskich ofiar wypadku znajdziesz tutaj: Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W czasie spotkań w naszej Kancelarii często pada pytanie o wysokość odszkodowania za śmierć rowerzysty w wypadku samochodowy. Kwoty są różne.

Należy pamiętać, że zasady na podstawie których przyznaje się odszkodowanie za śmierć rowerzysty nie dotyczą roszczeń wnoszonych przez poszkodowanego rowerzystę. Ofiara wypadku, która przeżyła samodzielnie występuje o odszkodowanie za wypadek na rowerze. (więcej na ten temat tu: Odszkodowanie za wypadek na rowerze oraz Potrącenie rowerzysty).

Należy również pamiętać, iż nie zawsze to kierowca odpowiada za wypadek z udziałem rowerzysty. Czasami do wypadku dochodzi z winy rowerzysty: Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę oraz Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Renata Robaszewska        28 listopada 2018        Komentarze (0)

W raporcie policyjnym za 2016 r. czytamy: „W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych,  w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. (…) W wyniku wypadków drogowych 3 026 osób poniosło śmierć„. Niespodziewana i tragiczna śmierć bliskiej osoby ma zazwyczaj ogromny wpływ na dotychczasowe życie całej rodziny. Kiedy trzeba się skupić na organizacji pogrzebu i poukładaniu na nowo życia, nie myśli się o formalnościach związanych z odszkodowaniem. Niemniej nie można abstrahować od tego, że takie środki mogą pomóc rodzinie w dostosowaniu się do nowych warunków. Pozwolą one zabezpieczyć bliskich. Dlatego warto rozważyć wystąpienie o odszkodowanie za śmierć w wypadku osoby najbliższej.

Osobom, których bliski zginął w wypadku samochodowym, należy się zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej oraz renta. Mają one prawo do żądania zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Co wchodzi w skład kosztów pogrzebu ofiary wypadku komunikacyjnego

Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku samochodowy

odszkodowanie za śmierć w wypadkuUstawodawca w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewidział, że najbliższym członkom rodziny zmarłego przyznaje się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest śmierć poszkodowanego spowodowana czynem niedozwolonym (wypadkiem samochodowym) oraz wynikająca stąd krzywda. Krzywda to ból i cierpienie odczuwane przez osoby najbliższe w wyniku poniesionej straty. Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Zgodnie z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego najbliższym członkom rodziny zmarłego należy się stosowne odszkodowanie. Uprawnione mogą żądać odpowiednich kwot odszkodowania w związku z znacznym pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. Celem odszkodowania za śmierć w wypadku przyznawanego na tej podstawie jest naprawienie szkód majątkowych, związanych z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny zmarłego. Patrz: wyrok SN z 4 września 1967 r., sygn. akt I PR 23/67. Chodzi o częściowe zrekompensowanie uszczerbku w postaci znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Patrz: wyrok SN z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt I CSK 702/09.

Renta

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. W tym przypadku zasadność przyznania tej renty musi wynikać z zasad współżycia społecznego.

Odszkodowanie dla spadkobierców

Co istotne bliscy osoby zmarłej w wypadku nie mogą żądać odszkodowania za uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia doznane przez ofiarę wypadku. W tym zakresie istnieje jeden wyjątek. Jeśli poszkodowany zmarł na skutek wypadku, lecz dopiero po pewnym czasie. Oczywiście, o ile sam zdążył przed śmiercią wnieść pozew.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć w wypadek osoby najbliższej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Potrącenie rowerzysty

Renata Robaszewska        23 listopada 2018        Komentarze (0)

Kilka dni temu w jednym z dzienników internetowych opublikowano ciekawy artykuł. Pod Oslo w sierpniowy wieczór 2016 r. polski kierowca potrącił pieszego, który szedł poboczem. Obrońcy Polaka oparli się w linii obrony o zjawisko Purkiniego, co przełożyło się na uniewinnienie kierowcy. Zgodnie z definicją w Wikipedii polega ono na zaburzeniu percepcji jasności barw przy słabym oświetleniu. Od razu zastanowiło mnie, czy w polskich warunkach jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty lub potrącenie.

Brak widoczności

Sprawcy wypadków samochodowy, z którymi rozmawiamy w Kancelarii często mówią, że nie widzieli nikogo na jezdni. Czasami faktycznie wynika to z nagłego wtargnięcia pieszego na jezdnię. Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię. lub Wtargnięcie na jezdnię. Czasami wynika to z niezachowania zasad bezpieczeństwa przez pieszych i rowerzystów. W szczególności za brak ich widoczności odpowiada brak oświetlenia  lub odblasków. Brak odblasków a przyczynienie. Czy nagłe oślepienie przez słońce, czy iluzja optyczna mogą stanowić podstawę uniknięcia odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty?

Oślepienie kierowcypotrącenie rowerzysty

Wspomniane na początku zjawisko Purkiniego powoduje, że w czasie zmierzchu ludzkie oko zaczyna tracić zdolność odróżniania barw. Nocą świat staje się czarno-biały. W pierwszej kolejność ludzkie oko traci zdolność odróżniania barwy czerwonej. Idąc tym tropem jeśli rowerzysta jedzie czerwonym rowerem i w czerwonym stroju, kierowca mógłby bronić się, że nie odpowiada za potrącenie rowerzysty.

Co ciekawe – norwescy sędziowie nie byli jednomyślni. Zawodowa część składu twierdziła, że kierowca musi zachować zasady bezpieczeństwa i brać pod uwagę również ryzyka zjawisk fizjologii widzenia.

Potrącenie rowerzysty zawinione przez kierowcę

Podobną sprawą zajmował się polski Sąd Najwyższy. Sędziowie z Izby Karnej pochylali się nad sprawą, której przedmiotem było potracenie rowerzysty. Sprawczyni usprawiedliwiała się oślepieniem jej przez słońce. W postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt III KK 502/17 SN uznał, że:

„oskarżona miała zatem pełne możliwości, aby uniknąć zderzenia z rowerzystami, co nie budzi żadnych, nawet cienia najmniejszych wątpliwości. Warunkiem było uważne obserwowanie przedpola jazdy i dostosowanie prędkości do panujących warunków, w szczególności oślepiającego słońca. W zaistniałej sytuacji drogowej gdyby nawet zjawisko olśniewania spowodowało nagłe oślepienie oskarżonej, jak to starał się forsować w apelacji skarżący obrońca – to i tak właściwa obserwacja drogi pozwoliłaby na wcześniejsze zauważenie rowerzysty, który przecież nie wtargnął raptownie na jezdnię, ale poruszał się po niej. Poza tym do wypadku drogowego nie doszło za wniesieniem i w chwilę po wyjeździe z lasu, jak to wskazywał w apelacji skarżący, bowiem ślady zobrazowane w dokumentacji fotograficznej oraz wygląd i ukształtowanie terenu, zdaniem Sądu Okręgowego, wyraźnie temu przeczą. Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi, wznoszącym się w okolicy zdarzenia, co wprost wynika z protokołu oględzin, materiału poglądowego oraz opinii biegłego”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie odszkodowania za potrącenie rowerzysty – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Odszkodowanie za wypadek dziecka

Renata Robaszewska        21 listopada 2018        Komentarze (0)

Kiedy na świecie pojawia się dziecko, rodzicom zaczyna towarzyszyć lęk o jego zdrowie. Mama i tata starają się stworzyć dziecku bezpieczne otoczenie. Niestety nie zawsze są w stanie wyeliminować każde ryzko. Odpowiedzialni rodzice wyposażają dzieci w różne zabezpieczenia. Odblaski, kamizelki, kaski. Zapinają im pasy w samochodzie itd. Czasami jednak pomimo tych starań dziecko jest ofiarą wypadku. W pierwszej kolejności rodzice skupiają się na zdrowiu dziecka, później często pytają nas o odszkodowanie za wypadek dziecka.

Do kogo po odszkodowanie za wypadek dziecka

Zgodnie z generalną zasadą dziecko nie może być uznane za winnego wypadku (Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko). Z zasady tej wynika kolejna, iż w przypadku większości wypadków rodzice mogą wystąpić o odszkodowanie za wypadek dziecka. Odszkodowanie za wypadek dziecka może być wypłacone z ubezpieczenia NNW (Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW oraz Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW) lub z polisy OC kierującego pojazdem. Jeśli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC (np. rowerzysta) żądania pokrycia szkody może być skierowane bezpośrednio do osoby ponoszącej odpowiedzialność za wypadek. Dziecko nie działa oczywiście samodzielnie.

Rola rodziców

W sprawach o odszkodowanie za wypadek dziecka reprezentacja dziecka należy do rodziców. Czasem opiekunów prawnych. Rodzice zastępują swoją pociechę w postępowaniu likwidacyjnym. Później w jego imieniu składają pozew i występują przed sądem. Do wytoczenia powództwa rodzic nie musi uzyskiwać zgody sądu lub innej instytucji. Sądy przyjmują się bowiem, że rodzice mogą podejmować czynności na korzyść i w interesie dziecka. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w procesie sądowym rodzice chcieliby zawrzeć ugodę rezygnując z części roszczeń.

Środki z odszkodowania pokryją koszty leczenia i rehabilitacji. Wysokie odszkodowanie. Zadośćuczynienie pozwoli na sprawienie dziecku przyjemności i odwrócenie uwagi od nieprzyjemnych wspomnień. Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Ugoda a odszkodowanie za wypadek dziecka

Zgodnie z wciąż aktualnym orzeczeniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 lutego 1999 r., sygn. akt III CKN 1202/98: „Czynności dyspozycyjne podejmowane w postępowaniu sądowym przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody w sprawach wykraczających poza bieżącą administrację jego majątkiem, a więc między innymi w sprawie o dział spadku, znoszenie współwłasności, czy w sprawie należnego dziecku odszkodowania należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 KRO. Akty takie wymagają zatem zezwolenia sądu opiekuńczego.”

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za wypadek dziecka – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW

Renata Robaszewska        06 września 2018        Komentarze (0)

Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW było już tematem wpisu na blogu. Temat poruszam ponownie. Tym razem z Marcinem Czyżowskim na łamach Wyborczej: „Szkolne ubezpieczenie dziecka. Triki, kruczki i drobne druczki„.

Tu mój wpis na blogu w tej sprawie: Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW – tylko zachęta

Co roku rodzicom proponuje się przystępowanie do ubezpieczeń NNW. Składki są atrakcyjnie niskie, ale późniejsze odszkodowania też nie są wysokie. Wiele osób nie rozumie o co chodzi w tym ubezpieczeniu, co skutkuje rozczarowaniami przy wypłacie lub odmowie wypłaty.

nieobowiązkowe ubezpieczenie NNWCo do zasady zawarcie umowy następuje w ten sposób, że dyrektor szkoły zawiera ogólną umowę. Potem rodzice wybierają warianty ubezpieczenia i płaca składkę. Rodzice muszą pamiętać, że nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW jest ich wolnym wyborem. Zresztą od kilku lat informuje się rodziców, że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe. Przez wiele lat było tak, ze szkoły zachęcały a nawet wymuszały przystąpienie do ubezpieczenia, bo wiązało się to z konkretnymi korzyściami dla szkoły.

Kiedy rodzice mają problem

Ubezpieczenie wypłacane jest na podstawie taryf ubezpieczycieli – czyli każdy uszczerbek na zdrowiu jest związany z określonym procentem. Nie wchodzi tu w grę odszkodowanie za zniszczony sprzęt, ani za ból i cierpienie.

Ze spraw, które przewinęły się przez Kancelarię RPRP przypominam sobie:

  1. rodzice byli zdziwienie, że dziecko nie otrzymało odszkodowania za zniszczone w wypadku okulary – tymczasem NNW nie obejmuje szkód rzeczowych;
  2. rodzice byli przekonani, że NNW obejmuje wszystkie aktywności dziecka – okazało się, że nie dotyczy zajęć sportowych poza szkołą;
  3. rodzice był przekonani, że dziecko otrzyma refundację korepetycji (taka opcja była dostępna w ofercie) okazało się, że jest to opcja przysłania do domu korepetytora wybranego przez ubezpieczyciela;
  4. dziecko otrzymało odszkodowanie za rozbicie głowy w wysokości 1%. W tabeli odsetkowej za rozbitą głowę był 1% i 2% (w sytuacji, gdy ze zdarzeniem wiązał się ból). Ubezpieczycie uznał, że ból nie został udowodniony – (bo w sumie rozbita głowa i szycie itd. standardowo nie bolą ?;
  5. dziecko dostało odmowę wypłaty za zwichniętą kostkę – gdyż ubezpieczyciel nie uznał skutków tego wypadku za uszczerbek.

Jak funkcjonuje w praktyce nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW dla uczniów, zbadali urzędnicy Rzecznika Finansowego. Skutkiem ich prac był jest raport Rzecznika Finansowego na temat grzeszków ubezpieczycieli w zakresie NNW dla uczniów.